ผู้บริหาร

นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน / ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นโยบายของโรงเรียน
เป้าหมาย
ผลงานดีเด่น
เขตบริการ
แผนผังโรงเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เกียรติบัตรดีเด่น
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็นนี้น่าจะเพิ่มเนื้อหาอะไรอีกบ้าง
ความรู้ทางวิชาการ
กิจกรรมโรงเรียน
แหล่งรวมสื่อแต่ละกลุ่มสาระ
โปรแกรมที่มีประโยชน์
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


แบบฟอร์ของโรงเรียน
วิชาการ
งานประกันคุณภาพ
เว็บไซต์การศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 369
แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ 268
แผนการสอน ป.1 ทุกกลุ่มสาระ 177
แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ 218
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.81 MB 801
แผนการสอน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 913.66 KB 271
แผนการสอน ป.3 ทุกกลุ่มสาระ 209
แผนการเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) อนุบาล 3 188
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 130
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 131
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 122
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 156
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 158
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 210
เอกกสารธุรการ
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 89
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 75
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 91
เอกสารในโรงเรียน
คะแนนปลายปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 215
เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์
เอกสารการใช้งาน Wordrpress 100
เอกสารการใช้งาน Facebook 98
เอกสารการใช้งาน Twitter 75
เอกสารการใช้งาน Youtube 80
เอกสารการใช้งาน Slideshare 77
เอกสารการใช้งาน Google Docs 82
เอกสารการใช้งาน Flickr 73
โปรแกรมฟรีๆ ดีๆ
Open Office โปรแกรมจัดการเอกสารที่มีความสามารถไม่แพ้ Office ของ Microsoft ครับ 90
Gimp จัดการรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ 98
ExtremeCopy 2.3.1 Pro (x86/x64) - คัดลอกข้อมูล/ย้ายข้อมูลแรงขึ้นถึง 20-120% 51
WinRAR 4.20 Final + Patch - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ยอดนิยม 49
เอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 101
2. การใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงาน 94
3. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 86
4. การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ 94
5. การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป 115
6. การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง 89
7. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (อาทิ ป้ายผ้า, โปสเตอร์, แผ่นพับ, ใบปลิว) 126
8. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (e-Book, e-Learning) 130
9. ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) 80
10. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 79
11. การปฏิบัติและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 81
12. หลักสูตร Train the Trainer 85
คู่มือการใช้ โปรแกรมต่างๆ
คู่มือวิธีติดตั้ง Windows 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 259
คู่มือการใช้ Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 291
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 241
คู่มือการใช้ Microsoft Word 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 313
คู่มือการใช้ E-mail Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.46 KB 1205
คู่มือการใช้งาน winrar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.74 KB 2071
ข้อสอบ
ข้อสอบ สสวท คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 167
แนวข้อสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 87
ข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 83
เฉลยข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 85
ข้อสอบ O-NET 51 ป.6 ปีการศึกษา 255 86
เฉลยข้อสอบ O-NET 51 105
โปรแกรมต่างๆ ที่สร้างจาก Excel
แบบคำนวน SDQ (ใช้คำนวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 321
แบบคำนวนระบบดุูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ (ช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียน ใช้พิมพ์เป็นหลักฐานได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 273
หาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เหมาะสมกับงานวิจัย) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 192
โปรแกรมจัดทำตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 737.5 KB 1756
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1861
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 677
โปรแกรมการศึกษา Excel คำนวณขีดจำกัดล่าง คะแนน O-Net จาก สมศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.63 KB 231
วิเคราะห์สถิติ ดร.ปกรณ์ 50
คู่มือการใช้ spss ในการการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอื่นๆ 49
คู่มือ เอกสาร คำสั่งทางราชการ
รูปแบบเขียนโครงการ และรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.62 KB 374
คำแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.37 KB 238
แบบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 294
แนวปฎิบัติการขอเครื่องราชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 129
เอกสารงานการวางแผนและนโยบาย 39
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 448
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 269
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.95 MB 297
ด้านอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 334
ด้านทักษะการคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 217
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 269
ใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 269
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 296
อ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 521
คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 447
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 512
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 401
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 634
เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 284
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 640
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 359
โรงเรียนบ้านนาทวี 
ที่ตั้ง 4  หมู่ที่ 1  ถนนดำรงวิถี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 โทร.074371015 โทรสาร 074371625
E-mail : bannatawee15@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3