ผู้บริหาร

นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน / ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นโยบายของโรงเรียน
เป้าหมาย
ผลงานดีเด่น
เขตบริการ
แผนผังโรงเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เกียรติบัตรดีเด่น
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็นนี้น่าจะเพิ่มเนื้อหาอะไรอีกบ้าง
ความรู้ทางวิชาการ
กิจกรรมโรงเรียน
แหล่งรวมสื่อแต่ละกลุ่มสาระ
โปรแกรมที่มีประโยชน์
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


แบบฟอร์ของโรงเรียน
วิชาการ
งานประกันคุณภาพ
เว็บไซต์การศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 254
แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ 222
แผนการสอน ป.1 ทุกกลุ่มสาระ 151
แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ 161
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.81 MB 702
แผนการสอน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 913.66 KB 222
แผนการสอน ป.3 ทุกกลุ่มสาระ 174
แผนการเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) อนุบาล 3 129
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 108
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 96
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 97
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 113
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 124
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 159
เอกกสารธุรการ
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 79
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 67
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 80
เอกสารในโรงเรียน
คะแนนปลายปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 194
เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์
เอกสารการใช้งาน Wordrpress 88
เอกสารการใช้งาน Facebook 85
เอกสารการใช้งาน Twitter 68
เอกสารการใช้งาน Youtube 71
เอกสารการใช้งาน Slideshare 70
เอกสารการใช้งาน Google Docs 69
เอกสารการใช้งาน Flickr 66
โปรแกรมฟรีๆ ดีๆ
Open Office โปรแกรมจัดการเอกสารที่มีความสามารถไม่แพ้ Office ของ Microsoft ครับ 69
Gimp จัดการรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ 87
ExtremeCopy 2.3.1 Pro (x86/x64) - คัดลอกข้อมูล/ย้ายข้อมูลแรงขึ้นถึง 20-120% 41
WinRAR 4.20 Final + Patch - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ยอดนิยม 41
เอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 88
2. การใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงาน 84
3. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 73
4. การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ 83
5. การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป 98
6. การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง 80
7. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (อาทิ ป้ายผ้า, โปสเตอร์, แผ่นพับ, ใบปลิว) 104
8. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (e-Book, e-Learning) 110
9. ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) 70
10. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 70
11. การปฏิบัติและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 71
12. หลักสูตร Train the Trainer 76
คู่มือการใช้ โปรแกรมต่างๆ
คู่มือวิธีติดตั้ง Windows 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 230
คู่มือการใช้ Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 271
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 221
คู่มือการใช้ Microsoft Word 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 286
คู่มือการใช้ E-mail Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.46 KB 1185
คู่มือการใช้งาน winrar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.74 KB 1981
ข้อสอบ
ข้อสอบ สสวท คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 143
แนวข้อสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 74
ข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 74
เฉลยข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 75
ข้อสอบ O-NET 51 ป.6 ปีการศึกษา 255 76
เฉลยข้อสอบ O-NET 51 90
โปรแกรมต่างๆ ที่สร้างจาก Excel
แบบคำนวน SDQ (ใช้คำนวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 252
แบบคำนวนระบบดุูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ (ช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียน ใช้พิมพ์เป็นหลักฐานได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 238
หาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เหมาะสมกับงานวิจัย) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 165
โปรแกรมจัดทำตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 737.5 KB 1633
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1774
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 347
โปรแกรมการศึกษา Excel คำนวณขีดจำกัดล่าง คะแนน O-Net จาก สมศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.63 KB 199
วิเคราะห์สถิติ ดร.ปกรณ์ 36
คู่มือการใช้ spss ในการการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอื่นๆ 30
คู่มือ เอกสาร คำสั่งทางราชการ
รูปแบบเขียนโครงการ และรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.62 KB 327
คำแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.37 KB 206
แบบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 263
แนวปฎิบัติการขอเครื่องราชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 119
เอกสารงานการวางแผนและนโยบาย 27
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 375
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 250
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.95 MB 280
ด้านอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 309
ด้านทักษะการคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 196
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 251
ใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 250
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 274
อ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 430
คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 417
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 486
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 369
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 597
เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 245
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 607
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 322
โรงเรียนบ้านนาทวี 
ที่ตั้ง 4  หมู่ที่ 1  ถนนดำรงวิถี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 โทร.074371015 โทรสาร 074371625
E-mail : bannatawee15@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3