ผู้บริหาร

นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน / ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นโยบายของโรงเรียน
เป้าหมาย
ผลงานดีเด่น
เขตบริการ
แผนผังโรงเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เกียรติบัตรดีเด่น
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็นนี้น่าจะเพิ่มเนื้อหาอะไรอีกบ้าง
ความรู้ทางวิชาการ
กิจกรรมโรงเรียน
แหล่งรวมสื่อแต่ละกลุ่มสาระ
โปรแกรมที่มีประโยชน์
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


แบบฟอร์ของโรงเรียน
วิชาการ
งานประกันคุณภาพ
เว็บไซต์การศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2 397
แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ 285
แผนการสอน ป.1 ทุกกลุ่มสาระ 189
แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ 236
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.81 MB 809
แผนการสอน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 913.66 KB 282
แผนการสอน ป.3 ทุกกลุ่มสาระ 221
แผนการเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) อนุบาล 3 203
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 139
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 148
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 131
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 171
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 181
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ ค่าย (อจท.) 232
เอกกสารธุรการ
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 92
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 77
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 94
เอกสารในโรงเรียน
คะแนนปลายปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 233
เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์
เอกสารการใช้งาน Wordrpress 102
เอกสารการใช้งาน Facebook 100
เอกสารการใช้งาน Twitter 77
เอกสารการใช้งาน Youtube 83
เอกสารการใช้งาน Slideshare 79
เอกสารการใช้งาน Google Docs 85
เอกสารการใช้งาน Flickr 76
โปรแกรมฟรีๆ ดีๆ
Open Office โปรแกรมจัดการเอกสารที่มีความสามารถไม่แพ้ Office ของ Microsoft ครับ 92
Gimp จัดการรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ 102
ExtremeCopy 2.3.1 Pro (x86/x64) - คัดลอกข้อมูล/ย้ายข้อมูลแรงขึ้นถึง 20-120% 57
WinRAR 4.20 Final + Patch - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ยอดนิยม 52
เอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 105
2. การใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงาน 99
3. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 88
4. การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ 96
5. การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป 118
6. การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง 91
7. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (อาทิ ป้ายผ้า, โปสเตอร์, แผ่นพับ, ใบปลิว) 131
8. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (e-Book, e-Learning) 135
9. ช่องทางและเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) 82
10. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 81
11. การปฏิบัติและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 83
12. หลักสูตร Train the Trainer 87
คู่มือการใช้ โปรแกรมต่างๆ
คู่มือวิธีติดตั้ง Windows 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 272
คู่มือการใช้ Adobe Photoshop Cs3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 296
คู่มือการใช้ Microsoft Excel 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 250
คู่มือการใช้ Microsoft Word 2007 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 319
คู่มือการใช้ E-mail Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.46 KB 1211
คู่มือการใช้งาน winrar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.74 KB 2097
ข้อสอบ
ข้อสอบ สสวท คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 174
แนวข้อสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 90
ข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 85
เฉลยข้อสอบ O-NET 52 ป.6 ปีการศึกษา 2551 87
ข้อสอบ O-NET 51 ป.6 ปีการศึกษา 255 88
เฉลยข้อสอบ O-NET 51 107
โปรแกรมต่างๆ ที่สร้างจาก Excel
แบบคำนวน SDQ (ใช้คำนวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 336
แบบคำนวนระบบดุูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ (ช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียน ใช้พิมพ์เป็นหลักฐานได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 379
หาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เหมาะสมกับงานวิจัย) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 201
โปรแกรมจัดทำตารางสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 737.5 KB 1840
โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1898
แบบจัดซื้อพัสดุโรงเรียน (ปรับปรุงธันวาคม 2555) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.5 KB 714
โปรแกรมการศึกษา Excel คำนวณขีดจำกัดล่าง คะแนน O-Net จาก สมศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.63 KB 264
วิเคราะห์สถิติ ดร.ปกรณ์ 58
คู่มือการใช้ spss ในการการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอื่นๆ 56
คู่มือ เอกสาร คำสั่งทางราชการ
รูปแบบเขียนโครงการ และรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.62 KB 388
คำแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.37 KB 245
แบบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 309
แนวปฎิบัติการขอเครื่องราชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 137
เอกสารงานการวางแผนและนโยบาย 42
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 467
ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 277
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.95 MB 309
ด้านอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 345
ด้านทักษะการคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 227
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 284
ใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 278
ใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 325
อ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 550
คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 455
เด็กแอลดี-คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 537
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 408
เด็กสมาธิสั้น : คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 643
เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 302
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 654
เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 373
โรงเรียนบ้านนาทวี 
ที่ตั้ง 4  หมู่ที่ 1  ถนนดำรงวิถี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 โทร.074371015 โทรสาร 074371625
E-mail : bannatawee15@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3