ผู้บริหาร

นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน / ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นโยบายของโรงเรียน
เป้าหมาย
ผลงานดีเด่น
เขตบริการ
แผนผังโรงเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เกียรติบัตรดีเด่น
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็นนี้น่าจะเพิ่มเนื้อหาอะไรอีกบ้าง
ความรู้ทางวิชาการ
กิจกรรมโรงเรียน
แหล่งรวมสื่อแต่ละกลุ่มสาระ
โปรแกรมที่มีประโยชน์
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


แบบฟอร์ของโรงเรียน
วิชาการ
งานประกันคุณภาพ
เว็บไซต์การศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 54 ถึง 29 ก.ค. 54 กีฬานักเรียน อ.นาทวี ปี 2554
การแข่งขันกีฬานักเรียน อ.นาทวี ประจำปีการศึกษา 2554
สนามกีฬากลาง อ.นาทวี อ.นาทวี
25 ส.ค. 54 วันก่อตั้งโรงเรียนบ้านนาทวี ปีที่ 92
โรงเรียนบ้านนาทวี ครบรอบปีที่ 92 วันที่ 25 ส.ค.54
โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านนาทวี
11 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 วันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านนาทวีจะทำการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2555
โรงเรียนบ้านนาทวี
29 ต.ค. 55 ถึง 01 พ.ย. 55 วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนบ้านนาทวีจะทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

แต่งกายปกติ โรงเรียนบ้านนาทวี
17 พ.ย. 55 การสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร!และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
สสวท. การสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร!และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน สสวท. และโรงเรียนบ้านนาทวี
17 พ.ย. 55 คณะครูและนักเรียนร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาทวี

คณะครูและนักเรียนร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาทวี

ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
30 พ.ย. 55 กิจกรรม 7 สีปันรักให้โลกมาโรงเรียนบ้านนาทวี
19 ธ.ค. 55 ถึง 21 ธ.ค. 55 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดภูเก็ต
28 ธ.ค. 55 จัดกิจกรรมปีใหม่
จัดกิจกรรมปีใหม่
29 ธ.ค. 55 ถึง 02 ม.ค. 56 ปิดเรียนวันปีใหม่
ปิดเรียนวันปีใหม่
10 ม.ค. 56 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สข. 3
ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 10 มกราคม 2556
ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
12 ม.ค. 56 การจัดกิจกรรมวันเด็ก 2556

15 ม.ค. 56 ถึง 16 ม.ค. 56 จัดกิจกรรมวันครู
08 ก.พ. 56 ถึง 09 ก.พ. 56 อบรบการจัดทำ ปพ.1

15 ก.พ. 56 หัวหน้าสายชั้นส่งข้อสอบพร้อมตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดกับข้อสอบที่ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสายชั้นส่งข้อสอบพร้อมตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดกับข้อสอบที่ฝ่ายวิชาการ
18 ก.พ. 56 ถึง 22 ก.พ. 56 จัดพิมพ์และทำสำเนาข้อสอบ ป.1 - 3
จัดพิมพ์และทำสำเนาข้อสอบ ป.1 - 3
21 ก.พ. 56 สอบ NT ชั้น ป.3
สอบ NT ชั้น ป.3
05 มี.ค. 56 ถึง 07 ก.พ. 56 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2555
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2555
โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านนาทวี
30 พ.ค. 56 เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี
13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านนาทวี
14 มิ.ย. 56 ประชุมเครือข่ายอำเภอนาทวี
ประชุมเครือข่ายอำเภอนาทวี
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาทวี
เวลา 13.00 น.
18 มิ.ย. 56 ถึง 20 มิ.ย. 56 กิจกรรมสัปดาห์ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ."
กิจกรรมสัปดาห์ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ." สำหรับนักเรียนปฐมวัย
17 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 การแข่งขันกรีฑานักเรียน ของ สพป.สข.3

ณ สนามกีฬากลางอำเภอนาทวี สพป.สข.3
23 ส.ค. 56 จัดงานวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนบ้านนาทวี ปีที่ 94
โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านนาทวี
20 ก.ย. 56 งานวันเกษียณของคุณครูเตือนใจ ยกถาวร และคุณครูสครานิตย์ ชัยบุญ

23 ก.ย. 56 ถึง 25 ก.ย. 56 งานมหกรรมวิชาการเบญจรงค์สงขลา 3

02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

11 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

01 พ.ย. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

19 พ.ย. 57 การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
26 พ.ย. 57 การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนบ้านนาทวี 
ที่ตั้ง 4  หมู่ที่ 1  ถนนดำรงวิถี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 โทร.074371015 โทรสาร 074371625
E-mail : bannatawee15@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3